តេស្តភាសាខ្មែរកម្រិតដំបូង (EGRA)

សូម​កំណត់​ចំណាំលទ្ធផលនិង​កម្រិត​ថ្នាក់។

តិចជាង៣០% រៀនថ្នាក់ទី

តិចជាង៥០% រៀនថ្នាក់ទី

តិចជាង៨០% រៀនថ្នាក់ទី

ចុចប៊ូតុងខាងក្រោម​ដើម្បីធ្វើតេស្ត។

   


សូម​ចូល​​គណនី​ មុន​ចុច​ធ្វើតេស្ត!